امروز سه شنبه 3 مهر

قوانین

کد : 10008


• بیش از 3 جلسه غیبت غیرمجاز در طول ترم موجب محرومیت از شرکت در امتحان پایان ترم می گردد.

• تاخیر بیش از 15 دقیقه، غیبت محسوب می گردد.

• هر سه جلسه تاخیر کمتر از 15 دقیقه یک جلسه غیبت محسوب خواهد شد.

• فقط در موارد خاص و با هماهنگی خانواده و دفتر و اجازه مدرس زبان آموز می تواند 15 دقیقه زودتر کلاس را ترک نماید.

• چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعي و قبل از شروع ترم از شركت در كلاس هاي آموزشگاه منصرف گردد ، ‌آموزشگاه بايد پس از كسر 20%‌( بيست در صد ) کل شهريه ،مابقي آن را به داوطلب مسترد نمايد .

• در صورتيكه موسس به هر دليلي موفق به تشكيل كلاس نشود كليه شهريه ماخوذه بايد مسترد گردد .

• —پس از شروع كلاس در هر ترم استرداد شهريه ضرورتي ندارد .